Κυπριακή Δημοκρατία
Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Κύπρου

Αποστολή


Αποστολή της υφιστάμενης Πύλης Γεωπληροφοριών είναι να αποτελέσει το βασικό σημείο πληροφόρησης αναφορικά με την υλοποίηση της οδηγίας INSPIRE στην Κύπρο, όπως επίσης και το βασικό σημείο πρόσβασης σε υφιστάμενες υπηρεσίες (e-services) και γεωχωρικά δεδομένα της κεντρικής κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Αποτελεί επίσης το επίσημο σημείο σύνδεσης με την ιστοσελίδα INSPIRE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Πύλη Γεωπληροφοριών της ΕΕ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, με βάση τον Νόμο Ν.43(Ι)/2010, έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο στην υλοποίηση της Οδηγίας INSPIRE στην Κύπρο και προεδρεύει του Συμβουλίου Διαχείρισης INSPIRE μέσω του Γενικού Διευθυντή.

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και το Τμήμα Περιβάλλοντος, έχουν αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση και την υλοποίηση της, μέσω των ενεργειών της Διευθυντικής Ομάδας στην οποία συμμετέχουν.No documents found